Mohlo by Vás také zajímat
S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.
Informační povinnost a ochrana soukromí ve smyslu nařízení GDPR

OCHRANA SOUKROMÍ A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ PREZENTACE

 

Webová prezentace www.ataco.cz (dále jen web) je určen k propagaci produktů a služeb poskytovaných společností ATACO spol. s r.o. (dále také Společnost) a také ke zprostředkování kontaktu na zaměstnance výše zmíněné Společnosti za účelem nabídnutí dodavatelských služeb a/nebo obchodního kontaktu určeného pro stávající nebo potenciální klienty, případně jiné subjekty, které hodlají se Společností navázat kontakt vedoucí k obchodní či jiné spolupráci.

Majitelem a provozovatelem Webu je:

ATACO spol. s r.o.

Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice

tel.:  +420 597 317 601

IČO: 44743475

DIČ: CZ44743475

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 2519 (sp.zn. C.2519)

Web je důsledně navržen a provozován s respektem k zachování soukromí jeho návštěvníků a uživatelů. Web nepoužívá  cookies , Google Analytics, Facebook pixel ani jiné nástroje pro identifikaci a monitorování přístupu jednotlivých uživatelů. Web lze tedy procházet zcela anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. Web nepodporuje vkládání komentářů pod jednotlivé články a příspěvky. Chcete-li na obsah Webu reagovat, prosím, použijte k tomu e-mail info@ataco.cz .

Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a Společnost nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami, výpadky Webu a/nebo některou ze stránek na kterou se Web odkazuje.

Vezměte, prosím, na vědomí, že obsah Webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak, není možné jeho obsah kopírovat, přejímat, reprodukovat nebo dále šířit jinými kanály, s výjimkami:

-          zasílání nebo sdílení odkazu na Web a/nebo jeho podsekce prostřednictvím jiných webů a/nebo sociálních sítí,

-          tisku jeho obsahu pro osobní potřebu

-          stručných citací či náhledů na vlastních webových stránkách, sociálních sítích a/nebo tištěných publikací  s uvedením zdroje.

Pokud byste rádi využili obsah Webu nad rámec uvedených výjimek, prosím, zažádejte si o souhlas s užitím jeho obsahu formou e-mailové žádosti zaslané na info@ataco.cz .INFORMAČNÍ POVINNOST DLE NAŘÍZENÍ GDPR

 

Společnost ATACO spol. s r.o. (dále jen „ ATACO“) je dle povinna ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „ Nařízení“) poskytnout subjektům osobních údajů (dále jen „ SOÚ“) informaci o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Tímto Vás informujeme o Vašich právech a o možnosti jejich uplatnění.

 

1. PRÁVA SOÚ


1.1.1.         Právo na přístup k osobním údajům – SOÚ má právo na ATACO požadovat sdělení, zda o něm ATACO zpracovává osobní údaje, získat k těmto údajům přístup a obdržet jejich kopii.

1.1.2.         Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů – SOÚ má právo na to, aby ATACO bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

1.1.3.         Právo na výmaz osobních  – SOÚ je oprávněn požadovat na ATACO výmaz jeho osobních údajů, pokud není aplikovatelný žádný účel ani právní důvod zpracování.

1.1.4.         Právo na omezení zpracování – SOÚ je oprávněn požadovat, aby ATACO omezilo zpracování jeho osobních údajů na pouhé jejich uložení, v případech kdy mu k tomuto Nařízení dává možnost.

1.1.5.         Právo na námitku proti zpracování osobních údajů – v případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů ATACO je SOÚ oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace.

1.1.6.         Právo na podání stížnosti – v případě podezření, že ATACO zpracovává osobní údaje SOÚ v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li ATACO některému z výše uvedených požadavků pacienta, je pacient oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

2.    ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV SOÚ

2.1.  Pro uplatnění práv je nutno vyplnit žádost ATA_GDPR_uplatneniprava.docx 

2.2.  Práva dle článku 1. může SOÚ uplatnit následujícími způsoby:

2.2.1.         osobně na recepci ATACO na adrese 703 00 Ostrava – Vítkovice. Při uplatnění žádosti je nutno k náhledu předložit platný občanský průkaz;

2.2.2.         elektronicky prostřednictvím datové schránky SOÚ;

2.2.3.         e-mailem s elektronickým podpisem SOÚ založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR zaslaném na adresu gdpr@ataco.cz.

2.3.  Na žádosti přijaté jiným způsobem nebude ATACO brát zřetel, zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele.

Práva dle čl. 2 je SOÚ oprávněn vykonat zdarma. Vyhodnotí-li ATACO žádost SOÚ jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména je-li týmž SOÚ podána opakovaně, uloží za zpracování žádosti SOÚ přiměřený poplatek, anebo žádosti odmítne vyhovět.

ATACO spol. s r.o. © 2012