Ostrá Hůrka 2019 - Mistrovství Moravy, CEYOC
Novinky
Farstování D21 a H21 (12.4.2019)

Farstování tratí hlavních kategorií k nahlédnutí v sekci Mapy


ČT, Sport v regionech (11.4.2019)

Reportáž ostravského studia lze shlédnout v archivu ČT


Postupy (9.4.2019)

Na serveru OB postupy , si můžete srovnat postupy ze sobotní klasiky.


Našlo se na shromaždišti (8.4.2019)

Toto (karty, klíček, trenky, dres, triko a bunda) se našlo na shromaždišti.
Ozvěte se na mail s popisem postrádaného. Věci pak nějak dodáme.


Výsledky (8.4.2019)

Můžete se podívat na výkony závodníků.


Penzion (2.4.2019)

Na na Slezském gruntě ve Smolkově (centrum štafet) je aktuálně k dispozici dvou-, tří- a čtyř-lůžkový pokoj
Slezský grunt


Školka (31.3.2019)

Pro malé děti závodníků je zajištěno hlídání v době 11:30 - 15:00.


Pozvánka na páteční veřejný sprint (29.3.2019)

plakát


Aktuální foto z lesa (27.3.2019)

fotky z lesa.


Pro vítěze (26.3.2019)

Medajle


Délky tratí (25.3.2019)

Délky tratí.


CEYOC (13.2.2019)

K Mistrovství Moravy se letos přidružilo CEYOC 2019 - mezinárodní utkání dorostu středoevropských zemí. V pátek proběhne sprint v Dolní oblasti Vítkovic, můžete se zúčastnit veřejného závodu. V sobotu bude mít CEYOC start v 10:00, tedy dvě hodiny před MM, v neděli budou mít dorostenci štafety spolu s MM. Přijeďte fandit Českému týmu.


(13.2.2019)

Byl vydán rozpis závodu.
Starš OB mapy si prohlédněte v sekci Mapy.


Fotky (23.5.2015)

Seznam alb od na íich "fotograf »" v sekci Fotky je kompletn §.


Ohlasy (22.5.2015)

N—Škter m odd §l »m st íly na íe z ívody za kr ítkou zm §nku na klubov ch str ínk ích, konkr řtn—Š: TZL, TBM, Gliwice, KSU, OOP, PZR, STE, SSU, VIC


Protokoly ze z ívod »(20.5.2015)

Do ORISu jsme doplnili protokoly ze sobotn §ho i ned—Šln §ho z ívodu.


Ztr íty a n ílezy (20.5.2015)

Na shroma di íti z »stalo po odjezdu z ívodn §k » p ír v—Šc §, kter ř jsou moment íln—Š ve Fr dku-M §stku u Jirky Vlacha, kter je cca t den uchov í pro ty, co se o n—Š p Öihl ís §.


Postupy (19.5.2015)

Jirka Strnad za Öadil na íe z ívody do sv řho archivu obpostupy, kde si m » ete archivovat a srovnat postupy ze soboty a ned—Šle.


Fotky (17.5.2015)

V sekci Fotky je um §st—Šna prvn § d ívka fotek z obou dn ». V p Ö §pad—Š, e m íte vlastn § fotogalerii z na íich z ívod », po ílete n ím pros §m odkaz.


V sledky ned—Šle (17.5.2015)

V sekci v sledky najdete tak ř sv í vysv—Šd—ĺen § z ned—Šle.


V sledky sobota (17.5.2015)

Z ívodn §ci n ím dob—Šhli, tak se m » ete pod §vat na jejich v kony.


Pokyny (14.5.2015)

Byly zve Öejn—Šny pokyny pro —ĺastn §ky z ívodu.


Startovky (13.5.2015)

Byly nalosov íny startovn § listiny.


Upozorn—Šn § (7.5.2015)

Z ívod se kon í v CHKO Beskydy. Nelze br ít psy do lesa.


Fotky z ter řnu (6.5.2015)

V sekci Fotky jsme um §stili n—Školik fotek z tohoto roku.


Liniov ř kategorie (3.5.2015)

Liniov í tra Ň je v obou dnech nesj §zdn í s ko—ĺ írkem.


D—Štsk í " íkolka" v sobotu 16.5. (3.5.2015)

Po Öadatel ř zajist § v sobotu d—Štskou íkolku, kter í bude um §st—Šna v prostor ích hotelu Visalaje.


Uk ízky nov ř mapy (28.4.2015)

Jako ochutn ívku toho, co v ís nov—Š —ĺek í, jsme do sekce mapy um §stili n—Školik uk ízek nov ř mapy. Star í mapa je kompletn—Š p Öemapovan í a stavitel ř na ni pr ív—Š dopilov ívaj § trat—Š.


Drobn ř zm—Šny v rozpisu (16.4.2015)

Byly provedeny korektury rozpisu z ívodu. Kategorie D10N, H10N a HDR nebudou se smajl §ky, ale po f íbork ích. Druh í oprava: mapa na ned—Šli opravdu nebude z roku 2005, ale 2015.


Ubytov ín § (10.4.2015)

Po Öadatel ř domluvili ubytov ín § v t—Šlocvi—ĺn—Š Z á Ra íkovice, cena 70,-.
Pobl § jsou je ít—Š [p Öehled] hotel Visalaje, chata Mor ívka —ĺp. 496 (v z ívodn §m prostoru, dbejte fair play), horsk í chata Visalajka, penziony Besk dek I - IV, chalupa Kr ísn í —ĺp. 122 chalupa Zlatn §k a spousta dal í §ch.


Webkamery (1.4.2015)

Webkamery spolu s informacemi o aktu íln § sn—Šhov ř pokr vce m í chata Visalajka, chalupa Besk dek I, ly a Ösk vlek na Visalaj §ch, —ĺi nedalek í Lys í hora.


Str ínky zprovozn—Šny (31.3.2015)

Byl vyd ín rozpis z ívodu.
Deset let star archiv fotek z BM 2005 a nov ř fotky z mapov ín § jsou k dispozici v sekci Fotky.
Star ř OB mapy si prohl řdn—Šte v sekci Mapy.


Mapy (13.5.2005)

K nahl řdnut § jsou ob—Š nov ř mapy.


Fotky ze z ívod » a koment í Ö k po—ĺas § (13.5.2005)

V sekci fotky je dostupn v b—Šr z obou v §kendov ch dn ». V sobotu r íno p Öed p Ö §chodem z ívodn §k » za—ĺalo sn—Š it. Jakmile se v íak noha prvn §ho z ívodn §ka dotkla asfaltu na parkovi íti, d ř í Ň ustal, a cel den bylo p—Škn—Š.
P Öes noc se rozezlil beskydsk b »h Radegast pot ř co zjistil, e z ívodn §k »m nechutn í jeho nektar (po Öadatel ř porazili z ívodn §ky na piva), za—ĺlo nejprve foukat. No—ĺn § v §tr odneslo p ír stan », po Öadatelsk ř nejv §c. Jakmile se v ned—Šli z ívodn §ci vr ítili, ten kdosi naho Öe se fakt na ítval, a za—ĺlo chumelit, a skon—ĺilo a hodinu po odjezdu posledn §ho z ívodn §ka.


—ľesk í Televize - Report (13.5.2005)

O z ívodech referovala i —ľesk í televize v region íln §m vys §l ín § Report v  ter 10.5.2005. Z íznam lze shl řdnout na str ínk ích —ľT (report í za—ĺ §n í od 43:24).


Pod—Škov ín § (13.5.2005)

Za odd §l VSK V áB-TU Ostrava d—Škuji —ĺlen »m jin ch odd §l », kte Ö § se s n ími na z ívodech pod §leli, sponzor »m a odd §l »m, kter ř n ím zap »j—ĺili po Öadatelsk materi íl. Za sebe bych cht—Šl pod—Škovat T. Sikorovi, M. Bin—ĺ §kovi, M. Teleck řmu, F. Pastuszkovi a J. Opletalovi.

Old Öich Vlach ml. (hlavn § rozhod—ĺ §)


Ohlasy na z ívody (13.5.2005)

O na íich z ívodech referuj § str ínky

Pokud v §te o n—Škom dal í §m, dejte n ím v—Šd—Št na adresu vov@seznam.cz. Na stejnou adresu zas §lejte i sv ř hodnocen § a p Öipom §nky.


V sledky ned—Šle (7.5.2005)

V sekci v sledky najdete tak ř sv í vysv—Šd—ĺen § z ned—Šle.


V sledky sobota (7.5.2005)

Z ívodn §ci n ím dob—Šhli, tak se m » ete pod §vat na jejich v kony.


Zpr ívy o po—ĺas § (6.5.2005)

Podle vyj íd Öen § meteopressu to vypad í, e opalovac § kr řmy a slune—ĺn § br le asi pot Öebovat nebudete (j í si je beru). Sp § íe se bude hodit hodn—Š tepl ř spodn § pr ídlo a n—Šco mal řho na zah Ö ít §.


Zm—Šna p Öev íen § (6.5.2005)

U kategorii § H21C, H21E, H35B, H35C, H40B, H45B, H45C, H50B, H55B, H55C, H60B, H65B, H65C, H70B, H75B, T3 a T5 bylo v sobotn § startovn § listin—Š chybn—Š uvedeno p Öev íen §. Startovka je opravena a zm—Šny si m » ete prohl řdnout taky v n ísleduj §c § tabulce.


Pokyny (5.5.2005)

Dopl ěuj §c § informace a pravidla jsou um §st—Šny v sekci Pokyny.


Rodi—ĺe s d—Štmi (5.5.2005)

Z ívodn §ci kategorie X10N nestartuj § podle startovn § listiny, odstartuj § v —ĺase, kter si domluv § se start řrem po p Ö §chodu na start.


Nab §dka ubytov ín § (4.5.2005)

Poda Öilo se zajistit je ít—Š 8 m §st na postel §ch cca. 2,5 km od Visalaj §. V p Ö §pad—Š z íjmu se ozv—Šte na renata.vlachova@vsb.cz.


Mapa Visalaji (4.5.2005)

Pokud j—Š ít—Š p Öesn—Š nev §te, kudy se k n ím dostat, m » ete se pod §vat na mapy.centrum.cz.


Startovn § listiny (4.5.2005)

Startovky pro oba dny jsou nalosov íny a prohl řdnout si je m » ete v sekci Startovky.


Parkov ín § (2.5.2005)

Pozor, m—Šn § se ceny za parkov ín §.
Parkov ín § pro auta bude zaji í Ňovat obec Kr ísn í, za m §stn § tarify, kter ř —ĺin § pro auto 30,- K—ĺ/den.
Parkov ín § autobus » si pod sv í k Ö §dla vezme Hotel Visalaje za 150,- K—ĺ/den.


Revize mapy (28.4.2005)

Ode dne íka si m » ete prohl řdnout obrazovou dokumentaci z posledn § revize mapy.


Seznamy p Öihl í íen ch (26.4.2005)

V sekci p Öihl í íky najdete seznamy p Öihl í íen ch z ívodn §k ». Zkontrolujte daje v nich uveden ř a v p Ö §pad—Š nep Öesnost § kontaktujte po Öadatele na adrese prihlasky@mek-in.cz.


Dal í § fotky z ter řnu (18.4.2005)

Po Ö íd m íte strach, e na Visalaj §ch je je ít—Š sn §h? Jak ukazuj § fotky z pr ív—Š uplynul řho v §kendu, na ly ov ín § to u nebude.


Prvn § p Öihl í íka (30.3.2005)

P Öihl í íeni jsou prvn § z ívodn §ci. Na Visalaj §ch le § je ít—Š pom—Šrn—Š dost sn—Šhu, ale ni—ĺeho se nebojte, jaro je tady.


Rozpis (21.3.2005)

P Öedb—Š n rozpis byl dopln—Šn a schv ílen komisemi —ľSOB, OB SZO á a MSKSOB, tak e se stal rozpisem ofici íln §m.